DEVRENT--- Taih Olacak Tarihi DuvarYeni sayfanın başlığı
     iletişim
     Gezlevi'de Kullanılan Farklı Kelimeler
     Gezlevi Tarihi ve Coğrafyası
     Mevlüt Yanar Şiirleri
     Oğuzname ve Gezlevi'de Bu gün Kullanılan Atasözleri
     Sağlık-Beslenme Sayfası
     M Yanar Hikayeleri
     Aşık Ömer
     Büyük Şairlerden
     Molla Mustafa,Sadrettin Kütükçü,Helim Mehmet,S.Kılınçer
     Nüfus
     iki İdam İki Şehit
     Gezlevi İçin Gerekli
     Bağcılık
     Laiklikle İlgili Düşünceler
     SEÇİM-MAHALLİ İDARELER
     Mantarlar
     KİRAZ HAK: HERŞEY
     Aladağ-Yerköprü
     Toktamış ATEŞ
     sosyal devlet
     Nürnberg'i Hatırladım
     coğrafya soruları
     Gezlevi'de Eski Ramazanlar
     fakılar-holuslar
     Denizden Yaylalara
     KOP ve Karayolu Yatırımlarında Durum
     M.Kemal Kronolojisi
     Kürt Meselesine Newsweek Yaklaşımı
     Zorunlu Askerlik
     Kahramanlar-Kitap
     M. Kemal, Milli Mücadele’ye niye daha geç katılıyor?
     Anasayfa Aktarmaları
     Almanca Cevaplar
     inşaat davaları
     Mahkeme Dilekçe Örnekleri
     Mehmet Acar-Yatırımlar
     Kınalıade Ali
     HZ İSA nın Vefatı
     Kamulaştırma Kanunu
     KURU KİRAZ
     yörük
     Yörük 2
     yörük 3
     yörük 4
     Yörük İskanı
     gezlevi tarihine ilave
     Hadim Meteorolojik Verileri
     19 Mayıs ABD Askeri
     Ermeni katliamı
     Milletvekili Maaş Kıyaslaması
     bel kayması
     Saanen Keçileri
     Irbık Ülüğü hikaye
     Anasayfa Aktarması mart 2012
     anasayfa Aktarma mart 2012
     astım
     M. Kemalin 24 Nisan Meclis açış konuşması
     Aydınlı Aşireti Özelliklerinden
     SULAMA PROJESİ
     Thresi-Yasemin
     sarıçavuş
     Kalorifer
     Eğri Göl-Hasan SayındanYeni sayfanın başlığı
     Molla Mustafa
     Vefat Şiirleri
     Orhan Deresi
     19 0cak anasayfa aktarması 2015
     ilgili siteler
     Her Yönüyle Korualan---Bilal Erdek
     Anasayfa aktarmaları haziran 2016
     Dilekçe örneği
     vazgeçme
     temmuz 2016 anasayfası
     FRANSIZCA..ÇALIŞMALARIM
     Rusça Çalışmaları...Ya izuçayu russki yazık
     Bozkır Barajı...Gökdere
     İnsani Gelişme Endeksine ...ülkeler
     Gezlevi'li Ali Efe.... Yüzbaşılardan
     5.6.2017 Anasayfa akatarması
     Anket Yapalım
     Link listesi
     Sayaç
     bebrikya
     mustafa özlem
     ıinsani gelişme basamakları
     ŞİİR ÇALIŞMALARI
     HADİMİ
     yeni şiirler
     Yeni sayfanın başlığı
     rasül

Kaynak gösterilmeden siteden alıntı yapılamaz.


KULYANAR - inşaat davaları


 

 
 
 
Varsayılan

Sayın Batur77;
Sorunuzla alakalı sunduğum yargıtay kararını incelemenizi öneririm. Kararda, emanet usulü yapılan bir işten söz edilmektedir ancak size de faydalı olabileceğini düşündüm.Saygılarımla..

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2000/3621 K. 2000/5567 T. 15.6.2000
• KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZEN ZORUNLULUĞU ( Emanet Usulü İle İnşaat Yapımını Üstlenen )

• RÜCU HAKKI ( Kooperatifte Emanet Usulü İle İnşaat Yapımı - Kusuru Olduğu İddia Edilen Kişiye )

• SORUMLULUK ( Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Emanet Usulü İle İnşaat Yapımını Üstlenmesi - Binadaki Çatlaklar )

6762/m.320,336

818/m.528

ÖZET : Davalılar, emanet usulü ile kooperatif inşaatı yaptırma ile görevlendirildiklerine göre, kendilerinin kullandığı adam veya adamların kusurlarından, kooperatife karşı sorumlu olup, bunların daha sonra, çalıştırdıkları ve kusurları olduğunu iddia ettikleri kişiye rücu hakları vardır.
DAVA : Taraflar arasındaki ( İzmir Asliye İkinci Ticaret Mahkemesi )nce görülerek verilen 30.1.2000 tarih ve 1997/172-1999/1244 sayılı kararın Yargıtay incelemesi duruşmalı olarak davalılardan Atilla ve Erol vekili tarafından istenmiş olmakla temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve dava dosyası tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkili kooperatifin inşaatlarının 23.8.1992 tarihli genel kurul kararı uyarınca emanet usulü ile yapımını üstlenen ve aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olan davalıların inşaatın yapımında gerekli özeni göstermediklerini ve çalışan kişileri denetlemediklerini, bu yüzden hatalı imalat nedeniyle binanın ana yapısını etkileyecek çatlaklar meydana geldiğini, inşaatın fenni mesulü davalı Ertuğrul'un da görevini gereği gibi yapmayarak kusurlu davrandığını, 9.1.1997 tarihi itibariyle zararın 36.378.249.893 TL olduğunu, 20.10.1996 tarihli genel kurul toplantısında kooperatifi zarara uğratan kişiler hakkında sorumluluk davası açılmasına karar verildiğini ileri sürerek 36.379.249.893. TL nin 9.1.1997 tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline ++ 0karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar Erol ve Atilla vekili o dönemde yönetim kurulu üyeleri olan müvekkillerinin zararın oluşmasında kasıt ve ihmallerinin bulunmadığını, TTK.nun 320. maddesine göre yönetim kurulunun sorumlu tutulabilmesi için kasıt ve ihmalinin aranması gerektiğini, E Blok inşaatının hatalı yapılmasından fenni mesul davalı Ertuğrul'un sorumlu olduğunu kontrollük hizmetlerini gereği gibi yapmadığını, müvekkillerinin sorumlu tutulamayacağını,talep edilen tazminatın fahiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı Ertuğrul, inşaatın yapımı sırasında müvekkilinin gerekli ikazları yaptığını, sorumluluğunu savunarak davanın reddini istemiştir. Diğer davalı davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davacı kooperatifin inşaatının hatalı yapımı nedeniyle uğranılan zarardan yönetim kurulu üyeleri olan davalıların gerekli özeni göstermediklerinden TTK.nun 336. maddesi gereğince sorumlu oldukları, keza bu zarardan fenni mesul olan davalı Ertuğrul'un da müştereken sorumluluğunun bulunduğu hatalı yapılan E Blok inşaatının yıkılıp yeniden yapılması nedeniyle uğranılan zararın 33.953.963.767 TL tutarında olduğu gerekçesiyle bu meblağın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalılar Atilla ve Erol vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartılışıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalılar emanet usulü ile kooperatif inşaatı yaptırma ile görevlendirildiklerine göre kendilerinin kullandığı adam veya adamların kusurlarından kooperatife karşı sorumlu olup bunların daha sonra çalıştırdıkları ve kusurları olduğunu iddia ettikleri kişiye rücu haklarının bulunmasına göre mümeyyiz davalıların temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalılar Atilla ve Erol vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasa hükümlerine uygun görülen kararın ( ONANMASINA ), bakiye 1.137.368.335.- lira temyiz ilan harcının temyiz edenden alınmasına, davacı avukatı tebligata rağmen duruşmaya gelmediğinden vekillik ücreti takdirine yer olmadığına, 15.6.2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 

 
 
 
Varsayılan

Sayın Batur77;
Sorunuzla alakalı sunduğum yargıtay kararını incelemenizi öneririm. Kararda, emanet usulü yapılan bir işten söz edilmektedir ancak size de faydalı olabileceğini düşündüm.Saygılarımla..

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2000/3621 K. 2000/5567 T. 15.6.2000
• KOOPERATİF YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZEN ZORUNLULUĞU ( Emanet Usulü İle İnşaat Yapımını Üstlenen )

• RÜCU HAKKI ( Kooperatifte Emanet Usulü İle İnşaat Yapımı - Kusuru Olduğu İddia Edilen Kişiye )

• SORUMLULUK ( Kooperatif Yönetim Kurulu Üyelerinin Emanet Usulü İle İnşaat Yapımını Üstlenmesi - Binadaki Çatlaklar )

6762/m.320,336

818/m.528

ÖZET : Davalılar, emanet usulü ile kooperatif inşaatı yaptırma ile görevlendirildiklerine göre, kendilerinin kullandığı adam veya adamların kusurlarından, kooperatife karşı sorumlu olup, bunların daha sonra, çalıştırdıkları ve kusurları olduğunu iddia ettikleri kişiye rücu hakları vardır.
DAVA : Taraflar arasındaki ( İzmir Asliye İkinci Ticaret Mahkemesi )nce görülerek verilen 30.1.2000 tarih ve 1997/172-1999/1244 sayılı kararın Yargıtay incelemesi duruşmalı olarak davalılardan Atilla ve Erol vekili tarafından istenmiş olmakla temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve dava dosyası tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkili kooperatifin inşaatlarının 23.8.1992 tarihli genel kurul kararı uyarınca emanet usulü ile yapımını üstlenen ve aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olan davalıların inşaatın yapımında gerekli özeni göstermediklerini ve çalışan kişileri denetlemediklerini, bu yüzden hatalı imalat nedeniyle binanın ana yapısını etkileyecek çatlaklar meydana geldiğini, inşaatın fenni mesulü davalı Ertuğrul'un da görevini gereği gibi yapmayarak kusurlu davrandığını, 9.1.1997 tarihi itibariyle zararın 36.378.249.893 TL olduğunu, 20.10.1996 tarihli genel kurul toplantısında kooperatifi zarara uğratan kişiler hakkında sorumluluk davası açılmasına karar verildiğini ileri sürerek 36.379.249.893. TL nin 9.1.1997 tarihinden itibaren reeskont faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsiline ++ 0karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalılar Erol ve Atilla vekili o dönemde yönetim kurulu üyeleri olan müvekkillerinin zararın oluşmasında kasıt ve ihmallerinin bulunmadığını, TTK.nun 320. maddesine göre yönetim kurulunun sorumlu tutulabilmesi için kasıt ve ihmalinin aranması gerektiğini, E Blok inşaatının hatalı yapılmasından fenni mesul davalı Ertuğrul'un sorumlu olduğunu kontrollük hizmetlerini gereği gibi yapmadığını, müvekkillerinin sorumlu tutulamayacağını,talep edilen tazminatın fahiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
Davalı Ertuğrul, inşaatın yapımı sırasında müvekkilinin gerekli ikazları yaptığını, sorumluluğunu savunarak davanın reddini istemiştir. Diğer davalı davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davacı kooperatifin inşaatının hatalı yapımı nedeniyle uğranılan zarardan yönetim kurulu üyeleri olan davalıların gerekli özeni göstermediklerinden TTK.nun 336. maddesi gereğince sorumlu oldukları, keza bu zarardan fenni mesul olan davalı Ertuğrul'un da müştereken sorumluluğunun bulunduğu hatalı yapılan E Blok inşaatının yıkılıp yeniden yapılması nedeniyle uğranılan zararın 33.953.963.767 TL tutarında olduğu gerekçesiyle bu meblağın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmiştir.
Kararı, davalılar Atilla ve Erol vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartılışıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalılar emanet usulü ile kooperatif inşaatı yaptırma ile görevlendirildiklerine göre kendilerinin kullandığı adam veya adamların kusurlarından kooperatife karşı sorumlu olup bunların daha sonra çalıştırdıkları ve kusurları olduğunu iddia ettikleri kişiye rücu haklarının bulunmasına göre mümeyyiz davalıların temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalılar Atilla ve Erol vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasa hükümlerine uygun görülen kararın ( ONANMASINA ), bakiye 1.137.368.335.- lira temyiz ilan harcının temyiz edenden alınmasına, davacı avukatı tebligata rağmen duruşmaya gelmediğinden vekillik ücreti takdirine yer olmadığına, 15.6.2000 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın:

GAM YÜKLERİ İLE YÜKÜMÜZ TUTTUK

Aşık ÖMERden

Gam yükleri ile yükümüz tuttuk
Hicran katarının kervanıyız biz
Feleğin ağusun aşında bulduk
Mihnet tekkesinin mihmanıyız biz

Hakikat yolunu tutmuş gideriz
Kemlik edenlere iy'lik ederiz
Hazret-i Hüda'nın emrin tutarız
Rah-ı hakikatın rehvanıyız biz

Ey Ömer aşk ile irfan yoluyuz
Serv-i tubaların servi dalıyız
Bizi sevenlerin biz de kuluyuz
Sevmiyenin şah ü hakanıyız biz

Bağrıma Ekin Tohum

Bağrıma ekin tohum
Yeşersin sakin ruhum


Milyonlarca yıl ben de
Yemyeşildim mutluydum
Canlılar gezdi tende
Sevgiliydim kutluydum


Bana ekseniz tohum
Gülümser temiz ruhuım


Ağaçlıydım ev oldum
Dallarım kuşa yuva
Sincaplara üst yoldum
Şen şakraktı dağ ova


Hasretim verin tohum
Murada ersin ruhum


Sel götürmesin beni
Sular şarkı söylesin
Yel üfürmesin emi
Çiçeklerle söyleşin


Bir kazma ve bir tohum
Sabırsız bekler ruhum

11.Şubat 2008

Mevlüt YanarErişilmez

Bir erişilmeze duyulan özlem
Ruhları ateşte tava getirir
Dünya avucunda hükümdar olur
Belki mevlasına çabuk yetirir

Mevlüt Yanar

HADİM ADININ KÖKENİ
Hadim adını Keykubad’ın valisi Kamerüddin Hadim Bey den almıştır. (Büyük Sultan Alaaddin Keykubad Hadim Ermenek üzerinden Silifke’ye ordu yürütüp bölgeyi Ermenilerden temizleyince Kamerüddin Hadim Lala yı yöreye yönetici yapmış, onun başarılı yönetimi bahsedilen yerlerin Hadimeli olarak adlandırılmasını sağlamıştır.

Konuyla ilgili makalem Hadimin sesi gazetesinde 1994 te yayımlanmıştı. Bu konuda ipucu bilgileri Prof Osman Turan ın “Selçuklular Zamanında Türkiye” adlı eserinde bulunmaktadır.) Selçuklu sonrası Hadim İli Karaman Beyliğinin vatanı olunca İklim-i Karamanın bir parçası olmuş ve önemini yitirmiştir. Ancak idari birim olarak Merkezi bazen Pillonda (Taşkent-Pirlerkondu-Philedelfia…), bazen Hadim olmak üzere varlığını sürdürmüştür. 18.Yüzyılda Ebu Said Muhammed Hadimi’nin ülke çapında bilim ve tasavvuf adamı olarak ünlenmesi Hadim’i de Osmanlı Ülkesinde hatırı sayılır konuma yükseltmiştir. Zaman zaman Karaman ilçesine bağlanan Hadim 1926 da Hakettiği ilçelik ünvanını tekrar kazanmıştır.

http://www.gezlevi.com/2014/01/hadim-adinin-kokeni-hadim-nedir-nedemek/